X
تبلیغات
رایتل

امتحان نهایی اصول تغذیه سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 92

امتحان نهایی اصول تغذیه سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 92 قالب: Pdf ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 12:57 ]

ارائه الگوی ارزیابی رفتار مصرف کنندگان نهایی مقاطع فولادی ذوب آهن اصفهان - 1393

چکیدهفولاد از جمله صنایع زیربنایی است که همواره نقش برجستهای در رشد و توسعه کشورها ایفا کرده است. دوام، انعطاف کم الگوی مصرف، تشابه و ثبات کالا و خدمات پس از فروش در این بخش باعث شده است که براحتی نتوان نیاز واقعی مصرفکنندگان را در آینده پیشبینی نمود و حساسیت انتخاب مصرفکننده در بازار با رفتاری متفاوت ظاهر میشود. روش تحقیق از نوع میدانی و متدلوژی مورد و تعداد خوشهها 5 میباشد جامعه آماری شامل D-Mean، استفاده جهت آنالیز و مدلسازی و خوشه بند مصرفکنندگان نهایی از انبوهسازان و تعاونیها و شرکتهای بزرگ و کو چک و برای بخشبندی بازار از و کلیمنتا استفاده شده است. رفتار مصرفکنندگان در مقابل فاکتورهای مهم تصمیمگیری در SPSS نرمافزارهایخوشه یک با 38 درصد سهم، تأثیر قیمت و دسترسی محصول با جذابیت بالا و فاکتورهای مرغوبیت و دسترسی و زمان تحویل محصول با جذابیت متوسط و در خوشه بعدی با 25 درصد سهم، فاکتورهای ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 04:14 ]

امتحان نهایی اصول تغذیه سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93

امتحان نهایی اصول تغذیه سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93 قالب: Pdf ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 03:53 ]

امتحان نهایی اصول حسابداری 2 سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91

امتحان نهایی اصول حسابداری 2 سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91 قالب: Pdf ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 02:52 ]

امتحان نهایی اصول حسابداری 2 سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 92

 امتحان نهایی اصول حسابداری 2 سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 92 قالب: Pdf ...ادامه مطلب
[ یکشنبه 11 مهر 1395 ] [ 15:48 ]