X
تبلیغات
رایتل

ارایه رابطه ای بین شیب و ارتفاع گودبرداری در خاک های مختلف براساس کد نوشته شده با نرم افزار تفاضل محدود Flac2d

گودبرداری یکی از مسائل پیچیده و دشوار در جامعه شهری می باشد مساله اصلی در تحلیل پایداری گودبرداری ها تعیین سطح آموزش بحرانی و به عبارتی تعیین سطحی است که دارای کمترین ضریب اطمینان در مقابل لغزش می باشد منحنی واقعی لغزش در بحث گودبرداری یک منحنی ریاضی به نام لگاریتم حلزونی می باشد که به دلیل پیچیدگی اغلب روش های ارائه شده با فرض یک سطح گسیختگی خطی یا دایره ای به بررسی پایداری شیروانی ها می پردازند. در رس های اشباع در شرایط زهکسی نشده سطح لغزش بر حالت دایره ای منطبق است. اما در صورتی که زاویه اصطکاک داخلی خاک برابر صفر نباشد مقدار خطای سطح لغزش دایره ای منطبق است. اما در صورتی که زاویه اصطکاک داخلی خاک برابر صفر می باشد مقدار خطای سطح لغزش دایره ای در مقایسه با لگاریتم حلزونی افزایش خواهد یافت. به منظور تحلیل پایداری شیروانی ها از دو روش تحلیلی تحت عناوین روش توده و روش قطعات استفاده می ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 10:34 ]

فیلم آموزشی تحلیل المان محدود یک لوله تحت فشار داخلی در نرم افزار آباکوس

لوله موردمطالعه از دو طرف به دو مخزن وصل شده است. برای انجام آنالیز فقط بخشی از لوله به طول یک متر مدل می‌شود. لوله تحت فشار داخلی 2 MPa قرار دارد. شعاع لوله بربر با 30 cm و ضخامت آن 3 mm است. جنس لوله نیز از فولاد در نظر گرفته شده است. ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 07:35 ]

ارایه رابطه ای بین شیب و ارتفاع گودبرداری در خاک های مختلف براساس کدنوشته شده با نرم افزار تفاضل محدود Flac2dادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 05:55 ]

مقایسه روش المان محدود و تفاضل محدود در حل عددی معادله انتشار حرارت یک بعدی

در این تحقیق پدیده انتشار حرارت یک بعدی در صفحه به صورت کامپیوتری و به روش المان محدود و تفاضل محدود مدل سازی شده است برای حل از برنامه نویسی به زبان ++C استفاده شده است مساله برای گام های زمانی مختلف و با تعداد المان های متفاوت حل گردیده و نتایج بررسی شده و با نتانیج حاصل از تحلیلی مقایسه شده است با انتخاب گام های زمانی مختلف پایداری روش و دقت جواب ها بررسی گردیده است با انتخاب تعداد المان های مختلف و محاسبه مقدار خطا میزان تاثیرپذیری دقت جواب ها از تعداد المان ها بررسی شده است و همچنین دقت روش المان محدود و تفاضل محود نیز مورد بررسی قرار گرفته است.   سال انتشار: 1392 تعداد صفحات: 8 فرمت فایل: pdf ...ادامه مطلب
[ یکشنبه 11 مهر 1395 ] [ 17:56 ]

تحلیل المان محدود یک جرثقیل سنگین در نرم افزار آباکوس (به همراه فایل های تحلیل)

در این آنالیز، یک جرثقیل تحت بار استاتیکی ناشی از وزن سازه  ای که آنرا نگه داشته قرار دارد. این جرثقیل از دو سازه نگهدارانده اصلی تشکیل شده است. هر کدام از این سازه های نگهدارانده اصلی شامل دو عضو تقویت کننده داخلی و یک عضو حامل بار هستند. عضوهای اصلی و عضو حامل بار به یکدیگر جوش شده اند. ولی اتصال بین عضوهای اصلی و تقویت کننده  های داخلی از نوع پینی است. ...ادامه مطلب
[ شنبه 10 مهر 1395 ] [ 17:28 ]