X
تبلیغات
رایتل

عوامل موثر بر نگرش گندم کاران شهرستان کرمانشاه نسبت به کاربرد نهاده های زیستی در کشاورزی

 چکیده :   تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر نگرش گندم کاران شهرستان کرمانشاه نسبت به کاربرد نهاده های زیستی در کشاورزی صورت  گرفته است.  جامعه آماری شامل ۶۶۰۰ نفر از گندم کاران آبی کار شهرستان کرمانشاه بوده که در سال زراعی ۸۹-۹۰ اقدام به کشت گندم آبی نموده اند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ۳۶۴ نفر به دست آمد و برای انتخاب افراد نمونه از جامعه، روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تناسبی به کار گرفته شد. در نهایت ۳۲۷ پرسشنامه جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و ابزار این تحقیق پرسشنامه بوده است. که روایی ظاهری و محتوایی آن توسط جمعی از متخصصان دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه و سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه در مورد سوالات با مقیاس طیف لیکرت پس از انجام آزمون مقدمات ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 5 مهر 1395 ] [ 01:54 ]

تحلیل مؤلفه های بازدارنده پذیرش و کاربرد سیستمهای آبیاری پیشرفته در شهرستان کرج

 چکیده :  هدف کلی این تحقیق، شناسایی عوامل بازدارنده پذیرش و کاربرد سیستمهای آبیاری پیشرفته در شهرستان کرج است. تحقیق از نوع کاربردی، توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، شامل آن دسته از کشاورزانی می باشد که در کلاس های ترویجی آبیاری پیشرفته شرکت نموده اند که ۱۲۶۴ نفر بوده اند و از این تعداد بر اساس فرمول کوکران، ۱۷۲ نفر به عنوان نمونه به کمک روش نمونه گیری تصادفی ساده جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج توصیفی تحقیق نشان می دهد که گر ان بودن قطعات یدکی و لوازم مورد نظر، پراکندگی اراضی و کمبود نیروی کار متخصص و نبود خدمات حمایتی مهمترین موانع بازدارنده پذیرش و کاربرد سیستمهای آبیاری پیشرفته می باشد. به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر موانع و مشکلات پذیرش و کاربرد سیستمهای آبیاری پیشرفته، از تحلیل عاملی ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 5 مهر 1395 ] [ 01:46 ]

اثر میانجی فرهنگ کارآفرینانه کسب و کار بر عملکرد کسب و کارهای کوچک بخش کشاورزی شهرستان سنندج

چکیده :در این تحقیق تأثیر میانجی گری فرهنگ کارآفرینانه کسب و کار بر عملکرد کسب و کارهای کوچک در شهرستان سنندج مورد بررسی قرار گرفت. چارچوب نظری تحقیق از ادبیات گذشته تحقیق شکل گرفته و به طور ویژه در مورد تأثیر فرهنگ کارآفرینانه کسب و کار بر عملکرد می باشد. به عنوان یک تحقیق جدید، در این مطالعه یکی از اهداف فرعی تحقیق طراحی یک مقیاس برای سنجش فرهنگ کارآفرینانه کسب و کار بود. اگرچه در سطح بین المللی به طور پراکنده در این زمینه مطالعه شده است، اما لازم و ضروری بود که با توجه به وابستگی فرهنگ به محیط و شرایط اقتصادی- اجتماعی و نیز با توجه به طبیعت مختص الزمینه کارآفرینی، در سطح داخلی نیز موضوع مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج خارجی مقایسه گردد تا زمینه برای شک لگیری یک تئوری مناسب تر در زمینه فرهنگ کارآفرینانه کسب و کار فراهم شود. تحقیق حاضر از نوع علی – پس رویدادی بود که برای گردآوری دا ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 5 مهر 1395 ] [ 01:46 ]

بررسی موانع یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در شهرستان اردبیل

چکیده :  زمین و اندازه آن بعنوان یکی از مهمترین عوامل تولید در بخش کشاورزی حائز اهمیت است و کشاورزی با واحدهای بهره برداری کوچک، به دلیل عدم استفادهی مؤثر از فناوری و امکانات نوین، از عوامل محدود کننده ی بهره وری و بازدهی تولید در بخش کشاورزی محسوب می شود و قادر به تامین حداقل مواد غذایی مورد نیاز جامعه نخواهد بود. یکی از موانع و مشکلات کشاورزی استان اردبیل خرد و پراکنده بودن اراضی کشاورزی می باشد. این امر منجر به افزایش هزینه ها ، کاهش بهره وری، تلفات نهاده های کشاورزی می شود. هدف این تحقیق توصیفی – پیمایشی، بررسی و اولویت بندی موانع یکپارچه سازی اراضی کشاورزی روستاهای باروق و گرجان از توابع شهرستان اردبیل می باشد. جامعه آماری شامل کشاورزان این دو روستا (N= 500) می باشد که با استفاده از جدول تعیین نمونه مورگان تعداد ۲۵۰ نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه می ب ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 5 مهر 1395 ] [ 01:42 ]

دانلود پایان نامه مقایسه رضایت شغلی پزشکان در بین بخشهای عمومی و خاص شهرستان ابهر

هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه رضایت شغلی در بین پزشکان در بخش های خاص و عمومی شهرستان ابهر است. تعداد صفحات:89 که فرضیه عنوان شده به این صورت است که در بین رضایت شغلی پزشکان و بخش های خاص و عمومی شهرستان ابهر تفاوت معنی داری وجود دارد که جهت سنجش آزمون رضایت شغلی استفاده گردیده و جامعه مورد مطالعه پزشکانی که در بخش های خاص و عمومی مشغول به فعالیت هستند که طبق آمار بدست آمده 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که 40 نفر از پزشکان در بخش های خاص و 40 نفر در بخش های عمومی که جهت سنجش فرضیه ها از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده مشخص می کند که بین رضایت شغلی پزشکان در بخش های خاص و عمومی تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 05/0<P است ...ادامه مطلب
[ چهارشنبه 31 شهریور 1395 ] [ 23:40 ]