X
تبلیغات
رایتل

تأثیر مداخلات درمان پذیرش و تعهد(ACT) بر افزایش رضایت از زندگی در افراد مبتلا به سندرم آشیانه خالی(مقاله ی جدید1394)

هـدف از پژوهش حاضر تعیین اثـر بخـشی درمان پذیرش و تعهد به شیوه‌ گروهی افزایش رضایت از زندگی در سالمندان با سندرم آشیانه خالی شهـرستان   کاشمر بود. این پـژوهـش نیمه آزمایـشی، از نوع پیـش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل اسـت. جامعه آماری را کلیه مردان و زنان شهرستان کاشمر که فرزندانشان آنها را ترک کرده و از آنها جدا شده‌اند است، تشکیل دادند. با استفـاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 30 نـفـر انتخـاب شـدند. به منظور جمع آوری داده‌ها از پرسشنـامۀ رضایت از زندگی (SWLS) استفـاده شـد. جهت تحلیل   داده‌ها، از آمار توصیـفی و آمار استنبـاطی (آزمون تحلیل کوواریانس) استفـاده شـد. یافته‌های به دست آمده نشان داد که میانگین نمرات رضایت از زندگی در پس آزمون گروه آزمایش به طور معنا داری از میانگین نمرات پس آزمون در گروه کنترل بالاتر   است.   بر اساس ...



ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 09:22 ]

راهنمای درمان چاقی 50ص



ادامه مطلب
برچسب‌ها: راهنمای، درمان، چاقی، 50ص
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 09:16 ]

دانلود پایان نامه در مورد صدور بیمه های درمان

دانلود پایان نامه در مورد صدور بیمه های درمان ...



ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 07:57 ]

تأثیر مداخلات درمان پذیرش و تعهد(ACT) بر افزایش رضایت از زندگی در افراد مبتلا به سندرم آشیانه خالی(مقاله ی جدید1394)

                  تأثیر مداخلات درمان پذیرش و تعهد(ACT) بر افزایش رضایت از زندگی در افراد مبتلا به سندرم آشیانه خالی(مقاله ی جدید1394) هـدف از پژوهش حاضر تعیین اثـر بخـشی درمان پذیرش و تعهد به شیوه‌ گروهی افزایش رضایت از زندگی در سالمندان با سندرم آشیانه خالی شهـرستان   کاشمر بود. این پـژوهـش نیمه آزمایـشی، از نوع پیـش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل اسـت. جامعه آماری را ... دریافت فایل ...



ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 04:54 ]

راهنمای درمان چاقی 50ص

                راهنمای درمان چاقی 50ص 50 ص   ... دریافت فایل ...



ادامه مطلب
برچسب‌ها: راهنمای، درمان، چاقی، 50ص
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 04:38 ]