X
تبلیغات
رایتل

نمونه سوالات بازار شناسی دانشکده مدیریتادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 10:26 ]

نمونه سوالات بازار شناسی دانشکده مدیریت

                نمونه سوالات بازار شناسی دانشکده مدیریت ... دریافت فایل ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 05:41 ]

پایان نامه کامل رشته روانشناسی - مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشکده روانشناسی با دانشجویان دانشکده علوم پایه - فرمت ورد

مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی   فهرست مطالب عنوان                                                                                                   صفحه فصل اوّل: مقدمه ................................................ ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 5 مهر 1395 ] [ 08:21 ]

تحلیل تاثیر مولفه های تفکر انتقادی بر تمایل کارافرینانه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده : هدف کلی این پژوهش که با روش توصیفی- همبستگی انجام شده است تحلیل تاثیر مولفه های تفکر انتقادی بر تمایل کارافرینانه دانشجویان دانشکده کشاورزی بود. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان پسر(N=288)دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی تشکیل دادند که تعداد ۱۶۵ نفر از آنها با استفاده از جدول بارتلت به عنوان نمونه، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود که روایی آن به روش محتوایی بانظر متخصصان گروه ترویج و آموزش کشاورزی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تائید شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تفکر انتقادی برابر ۰٫۷۸ بدست آمدو در بخش تمایل کارافرینانه ضریب آلفا معادل ۰٫۸۱ بدست آمد.این پرسشنامه تلفیق دو پرسشنامه استاندارد شده تفکر انتقادی کالیفرنیا (فرم ب) و تمایل کارافرینانه لینن( ۲۰۰۹ ) بود. برای تجزیه تحلیل دادها از نرم افز ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 5 مهر 1395 ] [ 07:16 ]

بررسی و مقایسه ی نگرش کارآفرینانه دانشجویان دانشکده های کشاورزی دانشگاه های شیراز و آزاد واحد ایلام

چکیده : شواهد زیادی بیانگر آن است که بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی در بسیاری از کشورها از جمله ایران در حال افزایش می باشد. با وجود این چالش، بسیاری از سیاستگذاران، کارآفرینی در محیط های دانشگاهی را امری ضروری و اجتناب ناپذیر می دانند. در این رابطه، شناخت نگرش کارآفرینانه ی دانشجویان میتواند به پیشبرد هدف های دانشگاه ها و مراکز آموزشی برای برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی کارآفرین محور کمک نماید. بر این پایه، تحقیق حاضر به بررسی و مقایسه ی نگرش کارآفرینانه ی دانشجویان دانشکده های کشاورزی دانشگاه شیراز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام پرداخت. تحقیق از نوع توصیفی بوده که برای جمع آوری داده ها از فن پیمایش استفاده شد. جامعه ی آماری این تحقیق ۱۶۳۴ و ۴۳۲ نفر از دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاههای شیراز و آزاد ایلام بودند که از میان آنان ۱۷۳ و ۹۷ نفر به عنوان نمونه به طور تصادفی با استف ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 5 مهر 1395 ] [ 01:54 ]