X
تبلیغات
رایتل

پایان نامه فعالیت های عمرانی ، اقتصادی ادارة جهاد کشاورزی

                پایان نامه فعالیت های عمرانی ، اقتصادی ادارة جهاد کشاورزی این محصول در سطح فوق العاده  وبدون نقص و ایراد وجزو بهترین پایان نامه در این رشته  و قیمت این محصول خیلی بالاتر از قیمت فعلی است  وطوری قیمت را تنظیم کردیم که همه دانشجویان بتوانند از ان استفاده کنند ... دریافت فایل ...ادامه مطلب
[ سه‌شنبه 6 مهر 1395 ] [ 19:30 ]

بررسی عامل های مؤثر بر نگرش کارشناسان جهاد کشاورزی استان فارس نسبت به کاربست مدیریت دانش درسازمان

چکیده :   هدف اصلی این پژوهش، بررسی عامل های مؤثر بر نگرش کارشناسان جهاد کشاورزی استان فارس نسبت به کاربست  مدیریت دانش در سازمان بوده است. پژوهش از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل کارشناسان جهاد کشاورزی استان فارس ((N= 150 بود. نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب صورت گرفت و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد ۹۲ نفر تعیین گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بوده که روایی (صوری و محتوایی) آن بر اساس پانل متخصصان دانشگاه تهران تأیید گریدد و پایایی بخشهای مختلف آن با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ (بالاتر از ۰٫۷) تأیید گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS win16 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد اکثریت کارشناسان (۶۲٫۸درصد) نگرش خوب و عالی نسبت به کاربست مدیریت دانش در فضای سازمان داشتند. نتایج نشان داد که همبستگی معنی داری بین متغیرهای مستقل سرمایه اجت ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 5 مهر 1395 ] [ 07:19 ]

بررسی و تحلیل گرایش های فلسفی کارشناسان جهاد کشاورزی استان فارس در حیطه آموزش بزرگسالان

 چکیده : هدف کلی این پژوهش بررسی و تحلیل گرایش های فلسفی کارشناسان جهاد کشاورزی استان فارس بود. جامعه آماری مطالعه شامل کارشناسان جهاد کشاورزی و مراکز خدمات کشاورزی شهرستان های نیمه شمالی استان فارس در سال۱۳۸۹ بود (N= 603) که حجم نمونه آماری با بهره گیری از فرمول کوکران (n=111) تعیین و اعضای نمونه به روش طبقه ای با تسهیم نسبت انتخاب شدند. برای افزایش اعتبار مطالعه تعداد ۱۲۰ پرسشنامه توزیع شد که با حذف پرسشنامه های ناقص در نهایت تعداد ۱۰۵ پرسشنامه عودت گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای بررسی و تعیین گرایش های فلسفی کارشناسان جهاد کشاورزی که به عنوان آموزشگر بزرگسالان در حیطه کشاورزی مشغول فعالیت بودند از پرسشنامه فلسفه آموزش بزرگسالان (PAEI) استفاده شد. این پرسشنامه جهت استفاده به فارسی برگردانده شد اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم تحقیقات تهران با تطبیق دادن ترج ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 5 مهر 1395 ] [ 07:09 ]

جهاد و دفاع در اسلام

جهاد و دفاع در اسلامیکی از مباحث مهم قرآنی بحث «جهاد» است. کثرت آیات پیرامون جهاد شاهد بر اهمیت آن است. جهاد در قرآن، کوشش و تلاشی است که در راه خدا و پیشبرد اهداف الهی در برابر دشمن صورت می گیرد. بالاترین و والاترین آن جهاد مسلحانه در راه خداست. آیات و روایات متعدد درخصوص ارزش و اهمیت جهاد، مقام و منزلت کسانی که به این وظیفه خطیر عمل می نمایند و در راه ایفای این رسالت جان می بازند و یا به عنوان شاهد زنده باقی می مانند و نیز توبیخ و سرزنش و انزار کسانی که به گونه ای از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی می کنند، همه و همه بیانگر توجه خاصی است که شارع مقدس نسبت به انجام این امر مهم مبذول داشته استو.....فهرست مطالب:مقدمهچکیدهجهاد و دفاع در قرآنانواع جهاد و دفاعمبانی اعتقادی جهاداهمیت جهادهدف جهاددیدگاه اسلام در مورد جنگتعریف جهادجهاد – دفاع – صلحتاریخچه جنگجهاد در قرآنمرز ب ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: جهاد، دفاع، اسلام
[ دوشنبه 5 مهر 1395 ] [ 05:48 ]

مجموعه مقالات کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی محور فناوری های نوین و جهاد اقتصادی در حوزه کشاورزی

این فایل شامل 17 مقاله ارائه شده در کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی می باشد. مقالات به صورت کامل بوده و قیمت هر مقاله 100 تومان محاسبه شده است. ...ادامه مطلب
[ یکشنبه 4 مهر 1395 ] [ 23:08 ]