X
تبلیغات
رایتل

ارایه رابطه ای بین شیب و ارتفاع گودبرداری در خاک های مختلف براساس کد نوشته شده با نرم افزار تفاضل محدود Flac2d

گودبرداری یکی از مسائل پیچیده و دشوار در جامعه شهری می باشد مساله اصلی در تحلیل پایداری گودبرداری ها تعیین سطح آموزش بحرانی و به عبارتی تعیین سطحی است که دارای کمترین ضریب اطمینان در مقابل لغزش می باشد منحنی واقعی لغزش در بحث گودبرداری یک منحنی ریاضی به نام لگاریتم حلزونی می باشد که به دلیل پیچیدگی اغلب روش های ارائه شده با فرض یک سطح گسیختگی خطی یا دایره ای به بررسی پایداری شیروانی ها می پردازند. در رس های اشباع در شرایط زهکسی نشده سطح لغزش بر حالت دایره ای منطبق است. اما در صورتی که زاویه اصطکاک داخلی خاک برابر صفر نباشد مقدار خطای سطح لغزش دایره ای منطبق است. اما در صورتی که زاویه اصطکاک داخلی خاک برابر صفر می باشد مقدار خطای سطح لغزش دایره ای در مقایسه با لگاریتم حلزونی افزایش خواهد یافت. به منظور تحلیل پایداری شیروانی ها از دو روش تحلیلی تحت عناوین روش توده و روش قطعات استفاده می ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 10:34 ]

ارایه رابطه ای بین شیب و ارتفاع گودبرداری در خاک های مختلف براساس کدنوشته شده با نرم افزار تفاضل محدود Flac2dادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 05:55 ]

مقایسه روش المان محدود و تفاضل محدود در حل عددی معادله انتشار حرارت یک بعدی

در این تحقیق پدیده انتشار حرارت یک بعدی در صفحه به صورت کامپیوتری و به روش المان محدود و تفاضل محدود مدل سازی شده است برای حل از برنامه نویسی به زبان ++C استفاده شده است مساله برای گام های زمانی مختلف و با تعداد المان های متفاوت حل گردیده و نتایج بررسی شده و با نتانیج حاصل از تحلیلی مقایسه شده است با انتخاب گام های زمانی مختلف پایداری روش و دقت جواب ها بررسی گردیده است با انتخاب تعداد المان های مختلف و محاسبه مقدار خطا میزان تاثیرپذیری دقت جواب ها از تعداد المان ها بررسی شده است و همچنین دقت روش المان محدود و تفاضل محود نیز مورد بررسی قرار گرفته است.   سال انتشار: 1392 تعداد صفحات: 8 فرمت فایل: pdf ...ادامه مطلب
[ یکشنبه 11 مهر 1395 ] [ 17:56 ]

پروژه تراورش دو بعدی به روش المان محدود و تفاضل محدود

همراه این پروژه  فایل متلب اکسل نرم افزار surfer و حل نمونه سوال مربوط به تراورش دو بعدی پیوست شده ...ادامه مطلب
[ یکشنبه 21 شهریور 1395 ] [ 00:04 ]