X
تبلیغات
رایتل

اثر تغییرات جانبی دانسیته جرم توپوگرافی برروی ارتفاع ژئوئید در ایران - حمیده چراغی

چکیده مقاله:به منظور انتقال شتاب ثقل از روی سطح زمین به روی ژئویید نیاز به دانستن دانسیته جرم توپوگرافی می باشد . در عمل بدلیل سختی و پیچیدگی تعیین دانسیته واقعی از مقدار ثابت 2.67 gr/cm 3 به عنوان تقریب دانسیته واقعی استفاده می گردد . بدلیل این تقریب خطاهایی در انتقال شتاب ثقل از روی سطح زمین به روی ژئویید به وجود خواهد آمد . خوشبختانه امروزه سامانه اطلاعات مکانی (GIS) ١ ابزار مناسبی برای استخراج دانسیته واقعی از نقشه های رقومی زمین شناسی می باشد . در این مقاله اثر تغییرات جانبی دانسیته توپوگرافی بر روی شتاب ثقل و ژئویید در تعیین و محاسبه ژئویید با دقت 1cm در ایران مورد بررسی قرار گرفته است . مقادیر دانسیته با استفاده از نقشه های زمین شناسی ایران و جداول دانسیته سنگ بستر در محیط نرم افزار 30"×30" برآورد شده اند . مقادیر پارامترهای مجهول با استفاده از داده های ارتفاع و دانسیته موجود ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 12:33 ]

بررسی پایداری شالوده ساختمانهای با ارتفاع متوسط احداث شده بر روی رس مسلح

با افزایش جمعیت و کاهش دسترسی به ساختگاه مناسب در مناطق شهری، ضرورت استقرار شالوده بر روی خاک های نرم با ریزدانه بیش از پیش نمود یافته است. احداث شالوده در چنین مناطقی از دو جهت مشکل ساز است. اولا ظرفیت باربری شالوده ها در این نوع خاک ها کم بوده، ثانیا نشست خاک زیر پی بیشتر از حد مجاز می باشد تسلیح خاک یکی از روش های موثر و قابل اطمینان در راستای اصلح و بهبود خواص خاک است. ورود الیاف پلیمری به عنوان عناصر مسلح کننده خاک انقلاب وسیعی در ساخت سازه های خاک مسلح ایجاد کرده است بررسی اندکنش خاک – مسلح کننده یکی از مهمترین عوامل در طراحی سازه های خاک مسلح است کارآیی سیستم خاک مسلح وابسته به بسیج شدن مقاومت اصطکاکی بین خاک والمان های تسلیح می باشد. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار اجرا محدود PLAXIS تاثیر پارامترهای ژئونکستابل در ظرفیت باربری و نشست بی واقع بر خاک رس مسلح مورد ارزیا ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 10:46 ]

ارایه رابطه ای بین شیب و ارتفاع گودبرداری در خاک های مختلف براساس کد نوشته شده با نرم افزار تفاضل محدود Flac2d

گودبرداری یکی از مسائل پیچیده و دشوار در جامعه شهری می باشد مساله اصلی در تحلیل پایداری گودبرداری ها تعیین سطح آموزش بحرانی و به عبارتی تعیین سطحی است که دارای کمترین ضریب اطمینان در مقابل لغزش می باشد منحنی واقعی لغزش در بحث گودبرداری یک منحنی ریاضی به نام لگاریتم حلزونی می باشد که به دلیل پیچیدگی اغلب روش های ارائه شده با فرض یک سطح گسیختگی خطی یا دایره ای به بررسی پایداری شیروانی ها می پردازند. در رس های اشباع در شرایط زهکسی نشده سطح لغزش بر حالت دایره ای منطبق است. اما در صورتی که زاویه اصطکاک داخلی خاک برابر صفر نباشد مقدار خطای سطح لغزش دایره ای منطبق است. اما در صورتی که زاویه اصطکاک داخلی خاک برابر صفر می باشد مقدار خطای سطح لغزش دایره ای در مقایسه با لگاریتم حلزونی افزایش خواهد یافت. به منظور تحلیل پایداری شیروانی ها از دو روش تحلیلی تحت عناوین روش توده و روش قطعات استفاده می ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 10:34 ]

بررسی پایداری شالوده ساختمانهای با ارتفاع متوسط احداث شده برروی رس مسلحادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 06:22 ]

ارایه رابطه ای بین شیب و ارتفاع گودبرداری در خاک های مختلف براساس کدنوشته شده با نرم افزار تفاضل محدود Flac2dادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 05:55 ]