X
تبلیغات
رایتل

ارایه رابطه ای بین شیب و ارتفاع گودبرداری در خاک های مختلف براساس کد نوشته شده با نرم افزار تفاضل محدود Flac2d

گودبرداری یکی از مسائل پیچیده و دشوار در جامعه شهری می باشد مساله اصلی در تحلیل پایداری گودبرداری ها تعیین سطح آموزش بحرانی و به عبارتی تعیین سطحی است که دارای کمترین ضریب اطمینان در مقابل لغزش می باشد منحنی واقعی لغزش در بحث گودبرداری یک منحنی ریاضی به نام لگاریتم حلزونی می باشد که به دلیل پیچیدگی اغلب روش های ارائه شده با فرض یک سطح گسیختگی خطی یا دایره ای به بررسی پایداری شیروانی ها می پردازند. در رس های اشباع در شرایط زهکسی نشده سطح لغزش بر حالت دایره ای منطبق است. اما در صورتی که زاویه اصطکاک داخلی خاک برابر صفر نباشد مقدار خطای سطح لغزش دایره ای منطبق است. اما در صورتی که زاویه اصطکاک داخلی خاک برابر صفر می باشد مقدار خطای سطح لغزش دایره ای در مقایسه با لگاریتم حلزونی افزایش خواهد یافت. به منظور تحلیل پایداری شیروانی ها از دو روش تحلیلی تحت عناوین روش توده و روش قطعات استفاده می ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 10:34 ]

ارایه رابطه ای بین شیب و ارتفاع گودبرداری در خاک های مختلف براساس کدنوشته شده با نرم افزار تفاضل محدود Flac2dادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 05:55 ]

حل تمرین ها و خودآزمائی های کتاب ارایه های ادبی سال سوم انسانی و معارف اسلامی

حل تمرین ها و خودآزمائی ها ی کتاب درسی ارایه های ادبی سال سوم رشته ی ادبیات و علوم انسانی و معارف اسلامی ...ادامه مطلب
[ یکشنبه 11 مهر 1395 ] [ 16:23 ]

اسلاید ارایه مقاله 2013 تحت عنوان مدلی نو برای پردازش های کسب و کار الکترونیک و دولت الکترونیک در رسانه های اجتماعیادامه مطلب
[ یکشنبه 11 مهر 1395 ] [ 11:15 ]

ارایه مدلی برای مدیریت پسماندها آلی بخش کشاورزی در استان کرمانشاه

چکیده : افزایش حجم پسماندها در نتیجه تشدید فعالیتهای کشاورزی که به دنبال افزایش رشد جمعیت و استانداردهای زندگی صورت گرفته، سبب بروز مشکلات فراوانی شدهاست. هدف این تحقیق کیفی مدل سازی مدیریت پسماندها آلی بخش کشاورزی می باشد. جامعه مورد مطالعه تحقیق شهرستان روانسر واقع در استان کرمانشاه بود که یکی از قطب های کشاورزی استان می باشد. از این شهرستان سه روستای حسن آباد، گرگیدر و منصورآقایی به صورت هدفمند و به علت فعال و مهم بودن در فعالیتهای تولیدی بخش کشاورزی(زراعت، دامپروری و باغبانی)انتخاب شدند. افراد مورد مطالعه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با مصاحبه عمیق، گروههای متمرکز و مشاهده اطلاعات کاملی کسب شد و اطلاعات میدانی حاصله با روش تئوری بنیانی تجزیه و تحلیل شد. جلوگیری از ایجاد پسماندها، کاهش پسماندها، استفاده از پسماندها و دفع پسماندها مدل مدیریتی پسماندها در دو روستای گرگیدر و ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 5 مهر 1395 ] [ 07:04 ]